Sunday, October 22, 2006

2006-10-20

+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:++:+:+:+:+:+:+
Books bought:
-Pluto: ตามล่านักฆ่าแอนดรอยด์ เล่ม 1--Urasawa Naoki+Tezuka Osamu
-Pluto: ตามล่านักฆ่าแอนดรอยด์ เล่ม 2--Urasawa Naoki+Tezuka Osamu

Books read:
-ทฤษฎีไร้ระเบียบ(Introducing Chaos)--Ziauddin Sardar แปลโดย เมธาวี เลิศรัตนา
-Pluto: ตามล่านักฆ่าแอนดรอยด์ เล่ม 1--Urasawa Naoki+Tezuka Osamu

No comments: